Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek

Zarządzanie spółką wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a błędne decyzje lub zaniechania mogą doprowadzić do powstania roszczeń przeciwko członkom władz spółki. Ryzyka zwiększa między innymi wysoki poziom inwestycji, dynamiczny rozwój spółki, uzależnienie działalności od pozwoleń i koncesji, a także rynku dostaw lub zbytu.

Ubezpieczenie członków władz spółek (tzw. Directors & Officers, w skrócie D&O) chroni spółkę, członków jej władz oraz pracowników (pełniących funkcje zarządczą lub nadzorczą w Spółce) przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją. Przedmiotem ubezpieczenia jest przede wszystkim odpowiedzialność cywilna członków władz spółek, którą ponoszą wobec spółki i osób trzecich na podstawie przepisów prawa. Ubezpieczenie uruchomi się zarówno w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika. Zapewnia odzyskanie przez spółkę środków utraconych na skutek błędnych decyzji, nawet gdy odpowiedzialni za nie członkowie jej władz nie mają możliwości pokrycia roszczeń. W przypadku braku ubezpieczenia, osobisty majątek członka władz spółki mógłby nie wystarczyć na zaspokojenie wszystkich powstałych roszczeń. Polisa obejmuje również sytuację, gdy spółka jest zobowiązana do pokrycia roszczenia w imieniu członka swoich władz.

Zakres ochrony:

  • pokrycie kosztów obrony prawnej w związku ze zgłaszanymi roszczeniami,
  • wypłata odszkodowania, które zostało zasądzone lub ustalone w drodze ugody,
  • ochrona dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych,
  • pokrycie kosztów postępowania przygotowawczego,
  • wypłata odszkodowania w sprawach o naruszenie praw pracowniczych,
  • ochrona członków władz zasiadających w spółkach zależnych w ramach jednej polisy,
  • ochrona w przypadku odpowiedzialności członków władz za zobowiązania publicznoprawne spółki,
  • pokrycie grzywien i kar administracyjnych nakładanych na zarząd,
  • pokrycie innych dodatkowych kosztów, w zależności od ogólnych warunków ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenie D&O.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie