Ubezpieczenie należności

Nie ryzykuj, ubezpiecz sprzedaż

 

Dlaczego ubezpieczać

W 2018 roku liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 975. Jednak faktyczna skala zatorów płatniczych polskich przedsiębiorstw jest znacznie większa. Dziś sytuacja gospodarcza sprawia, że nawet sprawdzeni odbiorcy mogą przestać płacić, a utrata należności to dla firmy nie tylko zmniejszenie zysków, ale też ryzyko zachwiania płynnością finansową.

 

Przed czym chroni

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia pokrycie strat majątkowych będących skutkiem sprzedaży w ramach odroczonego terminu płatności.

W przypadku ubezpieczenia kredytu kupieckiego wypadek może zajść w dwojaki sposób:

 • Przewlekła zwłoka – ma miejsce, kiedy dłużnik nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania przez ściśle określony czas liczony od momentu zlecenia windykacji bądź od pierwotnego terminu płatności (w zależności od treści umowy).
 • Prawnie stwierdzona niewypłacalność – zachodzi m.in. w dniu wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego.

 

Jak działa

Dodatkowe korzyści

 • możliwość zwiększania sprzedaży w bezpieczny sposób, dzięki weryfikacji potencjalnych kontrahentów dokonywanej przez ubezpieczyciela
 • bieżący monitoring ryzyka związanego z potencjalną niewypłacalnością klientów
 • poprawa płynności dzięki wprowadzeniu procedur ubezpieczeniowych
 • windykacja należności przez wyspecjalizowane podmioty powiązane z ubezpieczycielem, zarówno w kraju i za granicą
 • możliwość powiązania z innymi usługami finansowymi (np. faktoring)
 • zwiększenie wiarygodności wobec innych instytucji finansowych (np. umowa ubezpieczenia należności jako zabezpieczenie kredytu obrotowego)

Możliwe płaszczyzny optymalizacji umów ubezpieczenia należności

Jako broker wyspecjalizowany w ubezpieczeniach należności wykorzystujemy naszą znajomość ubezpieczycieli i produktów z tej dziedziny w celu zapewnienia naszym klientom ochrony dopasowanej do ich potrzeb oraz wyeliminowania mankamentów umowy, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności wynegocjowanych ofert pod względem kosztowym.

Wypracowane przez nas rozwiązania i modele postępowania pozwalają na zoptymalizowanie oraz poprawę istniejących, jak i przyszłych programów ubezpieczeniowych w następujących aspektach:

 • zapisy kosztowe – obniżają koszty współpracy z Ubezpieczycielem w trakcie trwania umowy
 • zapisy szkodowe – wpływają na wysokość odszkodowania w zależności od różnych sytuacji z odbiorcą
 • zapisy uszczelniające umowę – zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia luki w ochronie oraz obniżają prawdopodobieństwo pomyłki przy obsłudze umowy
 • zapisy uelastyczniające umowę – dają większą decyzyjność oraz wprowadzają możliwość prowadzenia bardziej zindywidualizowanej polityki wobec odbiorców

Ponadto współpraca z naszą firmą gwarantuje fachową pomoc na różnych etapach obsługi umowy świadczoną przez podmiot, który statutowo reprezentuje interes firmy klienta, a nie zakładu ubezpieczeń:

 • Prowadzenie kompleksowych szkoleń z zakresu obsługi umowy
 • Bieżąca pomoc w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia (m.in. limity kredytowe, interpretacja warunków, aneksy modyfikujące zapisy umowy)
 • Doradztwo na etapie windykacji należności i likwidacji szkód
 • Doradztwo w zakresie zarządzania należnościami w firmie oraz pomoc w doborze dodatkowych instrumentów wspierających ten proces

 

Ubezpieczenie obrotu

Rozwiązanie kompleksowe mające na celu objęcie ochroną wszystkich odbiorców Ubezpieczającego. Polisa chroniąca pełen portfel daje zdecydowanie największą możliwość dostosowania parametrów i zapisów do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki działalności Ubezpieczającego.

Single Risk

Ubezpieczenie, dzięki któremu chroniony jest wyłącznie pojedynczy odbiorca lub grupa wybranych odbiorców (ochrona selektywna). Polisa może zostać zawarta zarówno jako pojedynczy produkt, jak również jako produkt uzupełniający do polisy chroniącej pełen obrót (w odniesieniu do limitów, których nie przyznał „główny” ubezpieczyciel). W związku z selekcją ryzyka stawki proponowane w polisach Single Risk są zazwyczaj wyższe niż w polisach chroniących wszystkich odbiorców.

Excess of loss

Produkt ubezpieczeniowy, który bazuje na wewnętrznych procedurach zarządzania ryzykiem kredytowym. Główną korzyścią z posiadania tego typu produktu jest bardzo duża samodzielność Ubezpieczającego przy jego bieżącej obsłudze. W polisie zapisywana jest stosunkowo wysoka franszyza poniżej który Ubezpieczający sam ponosi ryzyko braku płatności należności przez swoich odbiorców.

Ubezpieczenie nadwyżkowe

Ubezpieczenie nadwyżkowe pozwala na podwyższenie limitu przyznanego przez ubezpieczyciela w ramach polisy podstawowej. Dzięki niemu obowiązujący limit może zostać podwojony. Możliwe jest również przyznanie dodatkowego limitu na odbiorcę, który nie otrzymał żadnego limitu w ramach polisy podstawowej.

Political Risk

Włączenie do polisy ryzyka politycznego oznacza możliwość uzyskania odszkodowania odnoszącego się do odbiorcy, którego siedziba znajduje się w innym kraju niż siedziba Ubezpieczającego. Do zdarzeń wywołujących szkodę zalicza się m.in. moratorium, utrudnienia transferu, wojnę, klęskę żywiołową, czy cofnięcie licencji eksportowej.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie